วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประวัติความเป็นมาของผ้าทอไทลื้อบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง

 

 

 

ที่มา : (อนุรักษ์ ขัติติมะ, 2555)

 

               ผ้าทอไทลื้อบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษจากดินแดนแคว้นสิบสองปันนา มนฑลยูนนา ประเทศจีน และสั่งสมสืบเนื่องภูมิปัญญาการทอผ้ามาจากบรรพบุรุษ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 การทอผ้าเริ่มหายไปเป็นเวลานานถึง 10 ปี เนื่องมาจากการเกิดสงครามนั้นทำให้ต้นฝ้าย  และข้าวของวัสดุในการทอผ้าเสียหาย ผู้คนได้หันมาทำไร่ ทำนา แทนการทอผ้า
                       ต่อ มาแม่อุ้ยเมือง พิมสารี ตอนอายุ 50 ปี ได้ริเริ่มฟื้นฟูภูมิปัญญาการทอผ้าไทลื้อขึ้นมา ซึ่งแม่อุ้ยเมืองได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับผ้าทอที่ได้ถูกสั่งสมมาจาก บรรพบุรุษจึงไม่อยากให้ภูมิปัญญาผ้าทอไทลื้อได้สูญหายไป จึงไปขอซื้ออุปกรณ์การทอผ้าทั้งหมดที่ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านยังมีเหลือ อยู่หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยซื้อมาด้วยราคา 50 บาท (ในสมัยก่อนค่าเกิดจะถูก) ตั้งแต่นั้นแม่อุ้ยเมืองก็เริ่มทอผ้ามาจนถึงปัจจุบัน และได้รวมกลุ่มกันสมาชิกกลุ่มผ้าทอไทลื้อในบ้านแม่สาบขึ้น ในปัจจุบันสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลื้อได้เลิกทอกันแล้ว เหลือแต่แม่อุ้ยเมืองที่ยังทำเป็นอาชีพอยู่ (แม่อุ้ยเมือง พิมสารี, (2555, กันยายน 1), สัมภาษณ์)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น