วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ลวดลายของผ้าทอไทลื้อ

               การทอผ้าลายขิดของไทลื้อนั้น เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่สืบทอดต่อกันมาหลายช่วงอายุคนกลุ่มไทลื้อ  ผ้าขิดของไทลื้อ มีทั้งลวดลายที่ได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นลายม้า ลายช้าง ลายสสิงห์ ลายนก ลายขอ ลายดอกแก้ว และลายดอกจันทน์ เป็นต้น ลวดลายที่เกิดจากความเชื่อถือศรัทธาพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี อาทิ ลายพญานาค ลายหงห์ ลายปราสาท ลายพานพุ่มดอกไม้ และลายช่างฟ้อนถือช่อดอกไม้ ฯลฯ(ผ้าลายขิด ผ้าเช็ด ไทลื้อ,ม.ป.ป) นอกจากนี้แล้วลวดลายที่ปักบนผ้าทอมีหลายแบบ เช่น รูปช้าง รูปม้า เขี้ยวหมา จี๋ดอกเปา  ผาสาท งูลอย เขี้ยวหมาสำ กระแจ๋สำ เหล่มผิด (ทัศนีย์  กาตะโล, 2545, 18)

ผ้าทอลายช้าง

ผ้าทอลายม้าผ้าทอลายดอกเหล่มผิด

ลวดลายของผ้าทอแบบต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น